22.09.2022 ob 21:41
Deli članek
Na protestih policisti delali po ukazih, ukazi vodilnih pa zelo spornih

Ljubljana (MOREL)- Iz Sindikata policistov Slovenije (SPS) so sporočili, da so konec meseca avgusta prejeli poročilo Varuha človekovih pravic, ki se nanaša na ugotovitve v zvezi izvajanjem policijskih postopkov in uporabo prisilnih sredstev na protestih dne 5.oktobra lani. Sindikat je bil pobudnik izvedbe nadzora. V dopisu so zapisali: Kot je javnost seznanjena, je SPS že naslednji dan po protestih (6.10.2021) na Varuha človekovih pravic (VČP) naslovil poziv, zaradi izrazitega dvoma, da so bili ukazi vodstva Policije oz. operativnega štaba izdani zakonito, strokovno in taktno, skladno z določbami 2. točke 1. odstavka, v zvezi z 2. odstavkom 26. člena Zakona o Varuhu človekovih pravic, nemudoma izvede neodvisno preiskavo, saj je bilo zaradi dvomov v javnosti, nujno potrebno odgovoriti na številna vprašanja, predvsem pa:

- ali je vodstvo Policije oz. operativni štab, policistom dajalo zakonite in strokovne ukaze glede uporabe policijskih pooblastil in prisilnih sredstev in

- ali je vodstvo Policije sploh ravnalo v skladu s taktiko in metodiko dela, ki je običajna pri vzdrževanju javnega reda in miru

- ali je vodstvo Policije zagotovilo ustrezen nivo varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin; pri čemer so te dileme izhajale iz številnih pritožb, ki smo jih prejeli s strani naših članic in članov ter drugih policistk in policistov, ki so bili prisotni in prejemali »nenavadne« ukaze ter na podlagi

- predhodnih političnih zahtev do vodstva Policije glede ostrejšega ukrepanja na javnih zbiranjih,

- zahtev najvišjih predstavnikov politične oblasti po menjavi vodstev posameznih enot, ki so se v nekaj dneh tudi udejanjila, zaradi domnevnega neodločnega ukrepanja, - arogantnih in grozečih izjav najvišjih političnih predstavnikov glede svojih »pričakovanj« od vodstva Policije,

- nastopa predstavnika Policije g. Danijela Lorbek (direktorja Uprave uniformirane policije GPU) v medijih dne 5.10.2021 o ukrepanju Policije po zaključku policijskih intervencij, ki je te dvome javnosti še bolj utemeljil Sindikat policistov Slovenije (SPS) je poročilo Varuha temeljito proučil, zaradi česar podajamo naslednjo izjavo za javnost. Uvodoma poudarjamo, da je Varuh skoraj v celoti upošteval ves dokazni material, ki smo mu ga predali ter pridobil od Policije in MNZ dodatno gradivo in dokaze, ki so naše sume samo še potrdili.

Izredno pomembna ugotovitev Varuha je, da nihče od operativnih policistk in policistov, ki so neposredno izvajali ukaze in pooblastila, ni kršil strokovnih in drugih standardov varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Nasprotno, Varuh ugotavlja, da so policisti izvajali naloge skladno z informacijami in ukazi, ki so jih prejemali s strani vodstva varovanja (operativnega štaba). Na drugi strani pa Varuh na več mestih kot nezakonite, neupravičene in nesorazmerne opredeljuje ukaze vodstva policije oz. vodstva varovanja, na katere spornost smo v SPS opozarjali ves čas. Kot izhaja iz poročila Varuha, so ključne ugotovitve o spornem ravnanju vodstva policije predvsem:

- da je bil ukaz o uporabi (vseh razpoložljivih) prisilnih sredstev izdan splošno (splošno ukrepanje proti množici) in ni bil usmerjen v obvladovanje konkretnih kršiteljev javnega reda in miru - da je vodstvo policije neupravičeno utemeljevalo »hujše« kršitve javnega reda z mirnim gibanjem množice, ko kršitev sploh še ni bilo

- da je vodstvo policije s taktičnimi (po našem mnenju sicer namernimi) napakami izzvalo eskalacijo napetosti in pričetek kršitev (odreditev privedbe osebe na točno določeno lokacijo)

- da so bili izdani ukazi o uporabi prisilnih sredstev tudi proti skupinam množice, ki javnega reda sploh niso kršile, s čimer je vodstvo policije še dodatno izzvalo napetosti na protestnem shodu in posledično izzvalo kršitve - da ukazi niso bili usmerjeni proti konkretnim (skupinam) kršiteljev, temveč je bila odrejena splošna uporaba prisilnih sredstev, kar po mnenju varuha (sklicujoč se tudi na sodno prakso ESČP), pomeni prepoved mučenja

- da vodstvo policije s svojimi ukazi ni zasledovalo cilja umiritev razmer, temveč so te napetosti poglabljali in s tem dodatno ogrožali tako policiste kot protestnike - da so bili ukazi o uporabi prisilnih sredstev usmerjeni tudi zoper osebe, ki z dogajanjem niso imeli popolnoma ničesar, s čimer se je napetost med državljani in policisti še dodatno stopnjevala

- nepravilno izdajanje ukazov, ki bi upoštevalo načelo stopnjevanja uporabe policijskih pooblastil in prisilnih sredstev, saj je bil izdan »splošen« ukaz o uporabi vseh prisilnih sredstev

- ukazi o uporabi pooblastil zoper množico in prisilnih sredstev niso bili »individualizirani«, to je usmerjeni zoper osebe, ki so dejansko kršili javni red, temveč »na splošno« zoper vse prisotne osebe, pri čemer nekateri sploh niso bili povezani z dogajanjem (ukazi izdani, kot da so vsi prisotni kršitelji)

- ukazi niso spoštovali zakonsko opredeljene hierarhije prisilnih sredstev z vidika poseganja v človekove pravice in vpliva na širšo množico, vključno z naključnimi mimoidočimi - ukazi niso upoštevali strokovnih in zakonsko določenih načel, da je uporaba prisilnih sredstev dovoljena le takrat, ko je to nujno potrebno - da od izdaje ukaza o razpustitvi protestnega shoda, do ukaza o uporabi prisilnih sredstev, vodstvo policije množici ni zagotovilo potrebnega časa, da se razide, zaradi česar so bili z odreditvijo uporabe prisilnih sredstev prizadeti tudi občani, ki so zakonite ukaze spoštovali (zapuščali shod)

- da je bila opredelitev pojma »huje kršen javni red« s strani vodstva policije »razumljeno« le manjše dogajanje, ki ga je izvajala manjša skupina kršiteljev, ki bi jo ob ustreznem vodenju policija lahko obvladala in tako že prehodno umirila strasti

- da vodstvo policije varovanja ni organiziralo na način, da bi množici preprečila gibanje v določeni smeri (varovana kolona vozil), na kar smo v SPS že takrat opozorili na sum, da gre za »izzvan« incident s strani vodstva policije

- številni drugi nepravilnosti vodstva policije V SPS ugotovitve Varuha pozdravljamo, saj se je izkazalo natanko to, kar smo v SPS ves čas trdili

– da policisti niso in ne morejo biti odgovorni za nepravilnosti, temveč da je nujno potrebno poiskati odgovornost pri vodstvu policije, ki je z izrazito netaktnim, nestrokovnim in nezakonitim ravnanjem (kot ugotavlja tudi Varuh), policistke in policiste še dodatno spravilo v situacijo, ko so bila ogrožena njihova življenja in varnost ter varnost, osebna integriteta in telesna celovitost prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije.

Kot smo v SPS opozorili že naslednji dan po spornih dogodkih, imajo odgovorne osebe za takšno ravnanje imena in priimke ter da pričakujemo dosledno ukrepanje zoper njih zaradi zlorabe položaja vodstvenih delavcev policije. Hkrati smo izrazili tudi bojazen, da so dogodki namerno inscenirani in sprovocirani s strani (takratnega) vodstva policije zaradi ozkih političnih interesov ter da bodo policijski šefi poskusili morebitno odgovornost prenesti na policiste. Ta bojazen se je izkazala za upravičeno, saj so v zaslišanjih na preiskovalni komisiji DZ, posamezni visoki policijski uradniki želeli storiti ravno to. Tu želimo opozoriti na pričanje takratnega v.d. direktorja PU Ljubljana, Janeza Rupnika, ki je na zaslišanju 26.11.2021 dejal: »Manjše nepravilnosti, ki so, se pravi, bilo je na terenu preko 300 policistov in v štabu za vsakega policista se ne more vedeti, kaj dela, ali so še izpolnjeni pogoji ali niso več izpolnjeni; to je nemogoče, niti ni takega pregleda nad tokom dogajanja«. V Sindikatu policistov Slovenije na kakršnokoli zlorabo policistk in policistov zaradi političnih ali interesnih namenov, ne bomo dovolili, vsak tak poskus zlorabe pa ocenjujemo za nagnusen in nevreden nošenja policijske uniforme. Zato utemeljeno pričakujemo, da se nemudoma uvede notranjevarnostni postopek zoper dva visoka policijska funkcionarja in sicer:

- tedanjega direktorja Uprave uniformirane policije g. Danijela Lorbeka, ki je v medijskih nastopih še istega dne (5.10.2021) zavajal javnost in navajal neresnične izjave, hkrati pa je z dovolitvijo vstopa in spremljanja dela policije v operativnem štabu GPU, vidnim političnim predstavnikom, vsaj posredno omogočil vpliv na delo policije in odločanje operativnega štaba, s čimer je po našem mnenju huje kršil ugled policije in svoje delovne obveznosti

- tedanjega v.d. direktorja PU Ljubljana, Janeza Rupnika, ki je z nesramnim in ponižujočim nastopom pred komisijo DZ ter z dovolitvijo vstopa in spremljanja dela policije v operativnem štabu PU Ljubljana, vidnim političnim predstavnikom, vsaj posredno omogočil vpliv na delo policije in odločanje operativnega štaba, s čimer je po našem mnenju huje kršil ugled policije in svoje delovne obveznosti.

V Sindikatu policistov ugotavljamo, da je neodvisna preiskava Varuha človekovih pravic, vsaj delno oprala madež z uniform policistk in policistov, ki so na protestnih shodih vestno in predano ter pogumno opravljali svoje delo. Hkrati z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da so se kot pravilni izkazali sumi SPS, da so bili za »kaos«, ki je nastal na ulicah Ljubljane 5.10.2021, odgovorni v takratnem vodstvu policije. Vsebina poročila neodvisne preiskave po našem mnenju celo utemeljuje sum, da je bila policija dejansko s strani takratnega vodstva zlorabljena v politične namene, kar je za demokratično družbo popolnoma nesprejemljivo. Zato apeliramo na v.d. generalnega direktorja policije, mag. Boštjana Lindava, da na podlagi poročila Varuha, nemudoma sproži ustrezne postopke za ugotavljanje individualne odgovornosti posameznih visokih policijskih uradnikov.  To je podpisal Kristjan Mlekuš, predsednik SPS. (Konec)