12.07.2021 ob 19:54
Deli članek
Kandidati so opravljali splošno maturo iz 34 maturitetnih predmetov

Ljubljana (MOREL)-  K letošnjemu spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je na 82 šolah po Sloveniji prijavilo skupno 6690[1] kandidatov, izpitov pa se je udeležilo 6134 kandidatov (6169 leta 2020). Kandidati so opravljali splošno maturo iz 34 maturitetnih predmetov. Skupno je bilo na šolah izvedenih 32.651 izpitov. 963 zunanjih ocenjevalcev je ocenilo 72.974 izpitnih pol.  V letošnjem letu smo prešli na elektronsko ocenjevanje izpitnih pol pri vseh predmetih splošne mature. Elektronsko ocenjevanje izpitnih pol smo postopno uvajali od leta 2017. Skupno je bilo v e-ocenjevanje vključenih 878 zunanjih ocenjevalcev.

Na srednjih šolah so izvedli 20.316 ustnih izpitov. Pri letošnjem opravljanju splošne mature je bilo kandidatom priznanih 13.015 ocenjenih seminarskih nalog, laboratorijskih vaj oziroma projektnih in raziskovalnih nalog.

V skladu z Zakonom o maturi lahko opravljajo splošno maturo tudi kandidati, ki so ali bodo v letu, v katerem jo opravljajo, dopolnili najmanj 21 let, ne da bi zaključili gimnazijsko izobraževanje. K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo 253 takih kandidatov, izpite pa je opravljalo 143 kandidatov.

K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo 142 kandidatov, ki so opravljali maturitetni tečaj, izpite pa je po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju opravljalo 89 kandidatov.

Državna komisija za splošno maturo (v nadaljevanju DK SM) je tudi letos skrbno spremljala potek spomladanskega izpitnega roka splošne mature in v tem času obravnavala redna poročila o njeni izvedbi. Sproti je reševala posamezne primere kršitev, napak in drugih pomanjkljivosti pri izvedbi, ki jih je iz leta v leto manj, kar je posledica dobre organizacije vseh vključenih v pripravo in izvedbo splošne mature ter utečenosti vseh postopkov. DK SM je v skladu z Zakonom o maturi in Sklepom o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021 sproti obravnavala in reševala prošnje dijakov, ki so individualno zaprosili za prilagoditve opravljanja splošne mature. Tudi letos je kljub epidemiji in izjemnim razmeram, povezanih z njo, uspešno rešila vse posamične vloge maturantov.

Na ocenjevalni seji 8. julija 2021 je DK SM obravnavala predloge DPK SM za pretvorbo točk v ocene pri posameznih predmetih splošne mature. Ugotovila je, da je bila splošna matura v spomladanskem izpitnem roku 2021 izvedena v skladu z maturitetnimi pravili, ki jih določajo Zakon o maturi, Pravilnik o splošni maturi, Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021 ter drugi akti, ki zadevajo splošno maturo. Maturitetni izpiti so bili izvedeni v skladu s koledarjem splošne mature. Za zagotavljanje varovanja izpitne tajnosti in verodostojnosti rezultatov so bili v postopkih distribucije izpitnega gradiva na šolah tudi letos izvedeni vsi potrebni ukrepi. Rezultati splošne mature so objektivni in verodostojni, saj so utemeljeni na preglednih in nadzorovanih maturitetnih postopkih ter na nepristranskosti in objektivnosti maturitetnega ocenjevanja.

Pri vseh predmetih je DK SM na predlog DPK SM v skladu s 35. členom Zakona o maturi določila meje za pretvorbo točk v ocene. Na podlagi tega sklepa je Državni izpitni center opravil izračune končnega uspeha pri splošni maturi za vse kandidate in začel tiskati obvestila o uspehu ter maturitetna spričevala, ki jih maturantom izročajo na šolah danes, v ponedeljek, 12. julija 2021. Državni izpitni center je Visokošolski prijavno-informacijski službi univerz in Višješolski prijavni službi že predal podatke, na podlagi katerih bosta le-ti izvedli postopke razvrstitve in pripravili sezname sprejetih bodočih študentov.

DK SM je izrazila zadovoljstvo ob doseženih rezultatih. Ocenila je, da sta zahtevnost in težavnost letošnje splošne mature v spomladanskem izpitnem roku primerljivi z zahtevnostjo in težavnostjo splošne mature preteklih let. DK SM ugotavlja, da so šolske maturitetne komisije, državne predmetne komisije za splošno maturo, Državni izpitni center, učitelji na šolah, ki so dijake poučevali ter jih pripravljali na splošno maturo, in zunanji ocenjevalci zelo kakovostno opravili svojo nalogo, za kar vsem izraža svoje priznanje, maturantom pa čestita za dosežen uspeh.

Letos se je k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature prvič prijavilo 6247 kandidatov (lani 6057). To so kandidati, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije (redni dijaki), 21-letniki, kandidati z maturitetnim tečajem in odrasli[2]. Izpite je opravljalo 5794 kandidatov (lani 5741), uspešnih pa je bilo 5562 ali 96 % (lani 5305 ali 92,41 %).

Od 5615[3] kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije (61,41 % deklet in 38,59 % fantov) in so splošno maturo opravljali prvič, je izpite uspešno opravilo 5461 kandidatov ali 97,26 %, kar je več kot preteklo leto, ko je bilo uspešnih 93,92 %. Neuspešnih je bilo 154 kandidatov ali 2,74 %, od tega 89 ali 57,79 % deklet in 65 ali 42,21 % fantov. Lansko leto je bilo neuspešnih 6,08 % kandidatov.

Od 68 kandidatov, ki so opravljali splošno maturo prvič kot 21-letniki, je bilo 21 ali 30,88 % uspešnih (lani 25 %). Od 79 kandidatov, ki so opravljali splošno maturo prvič po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju, je bilo uspešnih 62 ali 78,48 % (lani 62,03 %). Od 32 odraslih, ki so splošno maturo opravljali prvič, je bilo uspešnih 18 ali 56,25 % (lani 42 %).

V slovenskih regijah se je splošne mature udeležilo:

                         Regija

Število kandidatov

Pomurska regija

210

Podravska regija 884
Koroška regija 141
Savinjska regija 622
Zasavska regija 81
Posavska regija 114
Jugovzhodna Slovenija 361
Osrednjeslovenska regija 2337
Gorenjska regija 672
Primorsko-notranjska regija 56
Goriška regija 381
Obalno-kraška regija 275

Splošno maturo je v celoti ponovno opravljalo 96 kandidatov (lani 131), 30 ali 31,25 % jih je bilo pri tem uspešnih (lani 24,43 %). Negativne ocene je popravljalo 244 kandidatov (lani 297), 165 ali 67,62 % jih je ocene popravilo (lani 64,65 %). Ocene že opravljenih maturitetnih izpitov je izboljševalo 132 kandidatov, 95 ali 71,97 % jih je bilo pri tem uspešnih (lani 75,9 %).

Splošni uspeh pri maturi je seštevek točkovnih ocen, ki jih kandidati dosežejo pri posameznih predmetih. Odstotne točke, dosežene pri vseh delih izpita, se na podlagi meril pretvorijo v ocene od nezadostno (1) do odlično (5) oziroma v točkovne ocene od 1 do 8. Najnižje število točk pri uspešno opravljeni splošni maturi je torej 10, najvišje pa 34. Kandidati, ki predmete opravljajo samo na osnovni ravni, lahko zberejo največ 28 točk, če vse opravijo z najvišjo oceno. Kandidati, ki zberejo od 30 do 34 točk, opravijo vsaj en izpit na višji ravni zahtevnosti.

Državna komisija za splošno maturo je tudi letos določila, da prejmejo maturitetno spričevalo s pohvalo kandidati, ki so bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami. Letos sta takšna 302 maturanta (julija lani 280), med njimi je 185 deklet in 117 fantov. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 15 kandidatov (julija lani 11).

Splošni uspeh kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem letniku gimnazije (redni dijaki) in jo opravili, je v povprečju 20,99 točke (julija lani 20,35). Povprečna ocena pri slovenščini je 3,59 (julija lani 3,49), pri matematiki 3,58 (julija lani 3,37), pri angleščini 3,87 (julija lani 3,68) in pri nemščini 3,88 (julija lani 3,71).

Med 154 kandidati, ki splošne mature niso opravili, jih ima 71 ali 46,1 % eno, 63 ali 40,91 % dve, 20 ali 12,99 % pa tri ali več negativnih ocen. Kandidati z eno ali dvema negativnima ocenama bodo lahko v naslednjih izpitnih rokih splošne mature opravljali popravne izpite iz negativno ocenjenih predmetov, kandidati s tremi ali več negativnimi ocenami pa bodo morali maturo ponovno opravljati v celoti.

Na dan objave rezultatov bodo lahko kandidati e-vpogledovali v svoje rezultate in izpitno dokumentacijo. E-vpogledi bodo trajali tri dni, in sicer od 12. do 14. julija. Rok za eventualni obrazložen ugovor bo za vse kandidate 15. julij. Kandidat lahko od 12. do 14. julija v izpitno dokumentacijo vpogleda večkrat. Od 15. julija bodo dostopi do izpitne dokumentacije na spletni strani onemogočeni. Vidni pa bodo ostali osnovni podatki o rezultatih SM (splošni uspeh, ocene in točke po predmetih). Za maturante, ki bodo vložili ugovor, bodo osnovni podatki posodobljeni po pritožbeni seji DK SM. DK SM odloči o ugovoru v 60 dneh po prejemu pisne vloge.

Kandidati se k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijavijo na šoli, najbolje takoj, najkasneje pa naslednji dan po razglasitvi rezultatov, to je v torek 13. julija. Pisne izpite bodo opravljali med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite. Z rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature bodo kandidati seznanjeni na šolah 16. septembra, s pomočjo svoje šifre pa si jih bodo lahko istega dne od 7. ure zjutraj ogledali tudi na spletu.

Informacijska tehnologija pri izvedbi mature

 • Slovenska splošna matura je e-podprta in je med najbolj e-podprtimi maturami v Evropi.
 • Močna e-podpora Rica maturitetnim organom, šolskim maturitetnim komisijam (ŠMK) in tajnikom ŠMK  pri prijavah, pripravah na izvedbo in pri sami izvedbi mature.
 • Varni datotečni strežnik za delo predmetnih komisij s tajnim izpitnim gradivom.
 • E-prenos podatkov o kandidatih SM iz šol na Ric (prijave kandidatov, šolske ocene, interni deli) in z Rica nazaj na šole (rezultati SM).
 • E-podpora pri uveljavljanju prilagoditev za kandidate s posebnimi potrebami (KPP).
 • E-portali za kandidate, starše, učitelje, šole in širšo javnost (info@ric.si in elektronski naslovi skupin uporabnikov) za pomoč in svetovanje.
 • E-seznanitev maturantov z geslom prek spleta s točkami internih delov izpita pred koncem priprav na maturo in možnost sprožitve pritožbe na tej osnovi.
 • Mp3 e-izvedba izpitov za slušno preverjanje znanja pri tujih jezikih.
 • Digitalizacija vseh odpisanih izpitnih pol pri splošni maturi za postopke e-ocenjevanja,
 • e-vpogledov, e-arhiva izpitnih pol in analitičnega orodja OrKa.
 • E-ocenjevanje pisnih izpitov splošne mature – z letošnjim letom pri vseh predmetih.
 • E-orodje za pomoč predmetnim in državni komisiji pri postavljanju mej med ocenami.
 • E-seznanitev z rezultati splošne mature z geslom prek spleta na dan razglasitve – nič več fizične prisotnosti za vpogled na sedežu Rica v Ljubljani.
 • E-vpogledi v dosežke za maturante – v času epidemije leta 2020 uvedeni prvič in ostajajo v sistemu.
 • E-ugovori za maturante. Povsem nova aplikacija bo po e-vpogledih prvič uporabljena leta 2021. S tem bodo lahko maturanti pravico do ugovora uveljavljali na daljavo.
 • E-ugovori za izvedence pri reševanju ugovorov in za odločanje na Državni komisiji za splošno maturo.
 • E-izmenjava osebnih podatkov o dosežkih pri maturi z eVŠ in Višješolsko prijavno službo.
 • E-arhiviranje podatkov o maturi.
 • E-banka nalog Rica. Iz maturitetnih nalog se vsako leto dopolni e-banka nalog za učitelje srednjih šol, ki je bila v času epidemije dobrodošel pripomoček za preverjanje znanja na daljavo.
 • E-orodje za analize izkazanega znanja ob koncu srednje šole, ki je s podatki o maturitetnih dosežkih in šolskih ocenah uporaben pripomoček za šole pri samoevalvaciji dosežkov, pri lastnem delu in v šolskih sistemih za izboljšanje kakovosti in pravičnosti.
 • Razvoj e-Orodja za Kakovost (OrKa) za srednje šole kot posodobitev in nadgradnja e-orodja za analize izkazanega znanja ob koncu srednje šole.
 • Raziskovalno delo z e-podatki o maturi v sodelovanju s SURS-om.

Pri izvedbi splošne mature je bilo v zadnjih letih veliko postopkov in procesov e-podprtih, spremembe pa so se dogajale postopno. Vse so redno vzdrževane in po potrebi nadgrajevane. To so sporočili iz državnega izpitnega centra. (konec)