31.03.2006 ob 08:10
Deli članek

Posamezne vsebine in rešitve tega programa temeljijo na: Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva; Uredbi Komisije (ES) št. 1217/2003 o določitvi skupnih zahtev za nacionalne programe obvladovanja kakovosti na področju varnosti civilnega letalstva; Prilogi 17 (Varovanje) h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu; Dokumentu ECAC Doc 30 Evropske konference civilnega letalstva (ECAC), in Varnostnem priročniku za zaščito civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja. Osnovne zahteve iz navedenih predpisov EU so oblikovane v naslednjih tematskih sklopih: nacionalnem programu varovanja civilnega letalstva, nacionalnem programu za obvladovanje kakovosti varovanja civilnega letalstva, in nacionalnem programu usposabljanja na področju varovanja civilnega letalstva. Letalski varnostni program je akt vlade, ki usklajuje izvajanje zahtev EU, ICAO in ECAC, ki se nanašajo na varovanje civilnega letalstva, poleg tega pa zagotavlja tudi skladnost organiziranja in usklajevanje aktivnosti pristojnih (državnih) organov ter usklajenost planiranja in izvajanja ukrepov za izredne primere (odzivi na dejanja nezakonitega vmešavanja). Ker program vsebuje tajne podatke (INTERNO), je namenjen le točno določenim organizacijam, na katere se nanaša - pristojnim državnim organom, obratovalcem letališč, letalskim prevoznikom in tistim ponudnikom letalskih storitev, ki samostojno ali kot pogodbeni izvajalci opravljajo določene dejavnosti na letališčih in v zvezi s prevozi v zračnem prometu, ki so posebej občutljiva na nezakonita vmešavanja. Letalski potniki in obiskovalci letališč se s tem programom srečajo v obliki varnostnih navodil in opozoril (na primer: »Potnike opozarjamo, da svoje prtljage ne smejo puščati nezavarovane.«), ki se sporočajo v obliki govornih ali slikovnih sporočil, usmerjevalnih in opozorilnih tabel, ipd.

S sprejemom tega programa je izpolnjena večina obveznosti Republike Slovenije glede normativnega urejanja iz predpisov EU, Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Akta o ustanovitvi Evropske konference civilnega letalstva (ECAC).(konec)