02.04.2024 ob 08:44
Deli članek
Finančna uprava RS izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2023

Ljubljana (MOREL)-  Finančna uprava RS je v prvem svežnju z datumom odpreme 29. 3. 2024 poslala 930.749 informativnih izračunov dohodnine za leto 2023. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v prvih dneh aprila. Rok za vložitev ugovora se izteče 29. aprila 2024. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 29. maj 2024, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja 2024. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2024.

Zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, naj te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. V kolikor zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 29. aprila 2024 podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 EUR do 400 EUR. Ugovor lahko zavezanci vložijo elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom preko računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.Če pa se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

V prvem svežnju bo informativne izračune prejelo 930.749 zavezancev, od tega 130.990 (14 %) z doplačili, 364.491 (39 %) z vračili, 435.268 ‬(47 %) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 34.875.397 EUR doplačil in 95.449.118 EUR vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 266 EUR, povprečni znesek vračila pa 262 EUR.

Glede na datum odpreme 29. marec 2024 se bo rok za ugovor iztekel 29. aprila 2024, rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 29. maj 2024, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja 2024. Če ima zavezanec naplačane zapadle obveznosti do FURS, bo znesek vračila zmanjšan za znesek pobota neplačanih zapadlih obveznosti zavezanca. Če na informativnem izračunu ni določenega računa za vračilo, morajo zavezanci za prejem vračila zagotoviti podatek o računu v skladu z navodili, podanimi v informativnem izračunu dohodnine.

V prvi tranši bodo informativni izračuni izdani rezidentom Republike Slovenije, ki so zavezanci za dohodnino in niso uveljavljali vzdrževanih družinskih članov ali niso dosegali dohodkov iz dejavnosti (če davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov) ali nimajo dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (KD).

Tako kot pretekla leta, zavezanci prejmejo informacijo o morebitni izdaji njihovega informativnega izračuna dohodnine na spletni strani eDavki. Iskalnik bo odgovoril na vprašanje, če ji zavezanec sporoči davčno številko. Informativni izračun dohodnine bodo lahko zavezanci videli tudi na mobilni aplikaciji eDavki.

Naslednji sveženj informativnih izračunov dohodnine bo odpremljen 31. maja 2024.

Tako kakor v lanskem letu, bodo tudi letos informativni izračuni dohodnine izdani vsem zavezancem, ki so imeli v preteklem letu kakršenkoli dohodek, ki se všteva v letno osnovo za odmero dohodnine, ne glede na znesek dohodka.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj podrobnosti v zvezi z letošnjo odmero dohodnine.

Glede plačila dohodnine izpostavljamo, da lahko zavezanci plačajo dohodnino tudi preko eDavkov in sicer s karticami MasterCard, Visa, Maestro in Diners club, z rešitvami mobilne telefonije Flik, mBills in VALÚ Moneta ter spletno banko Bank@net. Plačilo dohodnine se v eDavkih izvrši le z nekaj kliki in brez izpolnjevanja plačilnega naloga. Podrobnejše informacije o plačilu obveznih dajatev preko eDavkov so objavljene na spletni strani Finančne uprave.

Dohodnina se lahko plača tudi s SEPA direktno obremenitvijo (SDD). Za plačilo dohodnine, ki zapade v plačilo 31. 5. 2024, mora zavezanec FURS podati soglasje za SDD do 29. 4. 2024. Soglasje za SDD se predloži preko eDavkov, ob pogoju, da je zavezanec vključen v storitev eVročanja. Soglasje velja za plačilo vseh nadaljnjih obveznosti te vrste, če zavezanec ne prekliče soglasja za SDD. Podrobnejše informacije o plačilu obveznih dajatev s SDD so objavljene na spletni strani Finančne uprave.

Izpostavljamo posebnost pri regresu in plačilu za poslovno uspešnost.

Izplačevalec dohodka je v Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 vključil podatke o izplačanem regresu in plačilu za poslovno uspešnost v celotnem znesku izplačanega regresa in/ali poslovne uspešnosti, ne glede na to, da se v davčno osnovo všteva le znesek regresa in/ali poslovne uspešnosti, v delu, ki presega 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto, za katero se dohodnina odmerja. Povprečna plača zaposlenih v Sloveniji za leto 2023, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, znaša 2.220,95 EUR.

V primeru, ko je zavezanec prejel regres in/ali poslovno uspešnost, v višini do vključno 100% povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto 2023, se le-ta ne všteva v davčno osnovo, je v informativnem izračunu dohodnine pod oznako 1103 – Regres za letni dopust) polje Dohodek prazno, v obrazložitvi informativnega izračuna dohodnine pa je zapisano:

»Ker je davčni zavezanec v letu 2023 prejel regres v višini …………. EUR in znesek dohodka izplačanega iz naslova regresa ne presega 2.220,95 EUR, se zavezancu v davčno osnovo izplačan dohodek iz naslova regresa ne všteva.«

ter pod oznako 1111 – Plačilo za poslovno uspešnost polje Dohodek prazno, v obrazložitvi informativnega izračuna dohodnine pa je zapisano:

»Ker je davčni zavezanec v letu 2023 prejel plačilo za poslovno uspešnost v višini ………. EUR in znesek dohodka izplačanega iz naslova plačila za poslovno uspešnost ali ne presega 2.220,95 EUR, se zavezancu v davčno osnovo izplačan dohodek iz naslova plačila za poslovno uspešnost ne všteva. Davčno osnovo tudi ne znižujejo obvezni prispevki za socialno varnost od navedenega dohodka.«

V primeru, ko je zavezanec prejel regres in/ali poslovno uspešnost v višini, ki presega 100% povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto 2023, se v davčno osnovo všteva tisti del regresa in/ali poslovne uspešnosti, ki presega 100% povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji in sorazmerni del prispevkov za socialno varnost, glede na delež regresa in/ali poslovne uspešnosti, ki se všteva v davčno osnovo in ti podatki so vključeni v pod oznako dohodka 1103 - Regres za letni dopust in/ali 1111 – Plačilo za poslovno uspešnost informativnega izračunu dohodnine.

V informativnem izračunu dohodnine je v obrazložitvi zapisano:

»Ker je davčni zavezanec v letu 2023 prejel regres v višini……. EUR in znesek dohodka izplačanega iz naslova regresa presega 2.220,95 EUR, se zavezancu v davčno osnovo všteva dohodek iz naslova regresa v višini ………EUR.«

Enako velja, če je bil regres izplačan v več delih oziroma, če so ga izplačali različni delodajalci in seštevek prejetega regresa v letu 2023 presega 100% povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji.

in/ali

»Davčni zavezanec je v letu 2023 prejel plačilo za poslovno uspešnost v višini……. EUR. Ker znesek dohodka izplačanega iz naslova plačila za poslovno uspešnost presega povprečno mesečno plačo v RS, ki znaša 2.220,95 EUR, se zavezancu v davčno osnovo všteva dohodek iz naslova plačila za poslovno uspešnost v višini ………… EUR, kar znaša ……. % celotnega prejetega plačila za poslovno uspešnost, zato se davčna osnova od dohodka iz naslova plačila za poslovno uspešnost zmanjša za sorazmerni del obveznih prispevkov za socialno varnost v višini ………… EUR.«

Enako velja, tudi v primeru, če je bila poslovna uspešnost izplačana v več delih oziroma, če so jo izplačali različni delodajalci in seštevek prejetega plačila za poslovno uspešnost v letu 2023 presega 100% povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji.V navedenih gornjih primerih je informativni izračunu dohodnine pravilen in zavezancu ugovora ni treba vložiti.

Če regres za letni dopust in/ali plačilo za poslovno uspešnost, ki je bil zavezancu izplačan, ni bil vključen v informativni izračun dohodnine (v tem primeru tudi v obrazložitvi informativnega izračuna dohodnine ni nobene navedbe glede regresa in poslovne uspešnosti), pa mora zavezanec vložiti ugovor in napovedati celoten prejeti regres in plačilo za poslovno uspešnost.

Z odmernim letom 2023 je uvedena nova posebna osebna olajšava, ki se prizna rezidentu, prejemniku dohodka iz delovnega razmerja do dopolnjenega 29. leta starosti (vključno z letom, v katerem dopolni 29 let starosti), za dohodke iz delovnega razmerja v znesku 1.300 eurov letno. Olajšava se prizna sorazmerno glede na število mesecev delovnega razmerja v posameznem davčnem letu, pri čemer se upošteva vsak polni mesec zaposlitve. Tudi ta olajšava je razvidna v točki 5. tabelaričnega dela informativnega izračuna dohodnine. To so sporočili iz  Finančne uprave RS. (konec)