03.06.2024 ob 20:25
Deli članek
Na dveh javnih razpisih na voljo šest milijonov evrov za ureditev trajnih nasadov

 

Ljubljana (MOREL) - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek objavilo dva javna razpisa v skupni višini 6.000.000 evrov za naložbe v ureditev trajnih nasadov. Od tega je 3.000.000 evrov namenjenih za naložbe kmetij in 3.000.000 evrov za naložbe pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP02 za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2024. Vloge je mogoče vložiti od 24. junija 2024 do vključno 19. avgusta 2024 do 14. ure. Namen intervencije IRP02 je spodbujanje vlaganj v dvig produktivnosti in dodane vrednosti kmetijskih proizvodov ter izboljšanje dostopa do trga. Predmet podpore so naslednje naložbe:

Postavitev ali obnova trajnega nasada, razen pri vinogradih (GERK 1211), kjer je upravičena le postavitev novega nasada;

  • Postavitev zasebnega namakalnega sistema in nakup namakalne opreme;
  • Nakup in postavitev mreže proti toči ter zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov;
  • Nakup kmetijske mehanizacije za postavitev mreže proti toči;
  • Nakup mehanizacije za protislansko zaščito (razen oroševanja);
  • Nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo.

Naložbe iz druge do pete alineje niso samostojne, ampak se morajo izvesti skupaj z naložbo v postavitev ali obnovo trajnega nasada v okviru iste vloge na javni razpis. Naložba v nakup kmetijske mehanizacije za postavitev mreže proti toči se lahko izvede le v povezavi z naložbo v nakup in postavitev mreže proti toči. Enako velja za naložbo v opremo za tretiranje trte z vročo vodo, ki se lahko izvede le v povezavi z naložbo v ureditev matičnjaka ali trsnice.

Nepovratna sredstva v višini 6.000.000 EUR se zagotavljajo iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027. Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev (ločen javni razpis) ter pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (ločen javni razpis).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali od naslednjega dne po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Splošni stroški, neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so upravičeni od 1. januarja 2023 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 36 mesecev od datuma vložitve vloge na javni razpis.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, in se lahko poveča za:

  • 10 odstotnih točk, če je kmetijsko gospodarstvo upravičenca razvrščeno v območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), in
  • 10 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ter znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo. Vlagatelji lahko v programskem obdobju 2023–2027 iz SN 2023-2027 pridobijo do 800.000 evrov javne podpore. To so sporočio iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. (konec)