02.04.2024 ob 19:19
Deli članek
Nov projekt samooskrba z električno energijo za gospodinjstva

Ljubljana (MOREL)- Na današnji seji odbora za gospodarstvo je vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrsti nov projekt samooskrba z električno energijo za gospodinjstva. Zakon o varstvu okolja v 183. členu določa namene, za katere se lahko porabijo sredstva iz prodaje emisijskih kuponov, s katerimi se polni proračunski Sklad za podnebne spremembe.

Na podlagi petega odstavka 183. člena omenjenega zakona je vlada oktobra 2023 sprejela odlok o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023-2026 (v nadaljevanju: odlok) in določila ukrepe oziroma upravičene namene porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, med drugim tudi sofinanciranje projektov (individualnih in skupnostnih) samooskrbnih sončnih elektrarn. 

S tem projektom, ki je skladen z zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), bodo preko družbe BORZEN, d. o. o., zagotovljene naložbene pomoči za naprave za samooskrbo. Ukrep zagotavlja namestitev naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in njenega shranjevanja. Višina nepovratne finančne spodbude znaša 50,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije ter 500,00 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije. V obeh primerih finančna spodbuda ne sme znašati več kot 25 % upravičenih stroškov ter se dodeli za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije, stroški montaže naprave za samooskrbo z električno energijo brez ali z baterijskim hranilnikom električne energije in zagona sistema ter stroški pripadajočih električnih inštalacij in opreme. Ocenjujemo, da bo predmet spodbude 20.440 vlog, pri čemer bo 70 % vlog za naprave za samooskrbo brez hranilnika električne energije s povprečno višino subvencije 500,00 EUR, ter 30 % vlog za naprave z baterijskim hranilnikom električne energije s povprečno višino subvencije 5.000,00 EUR.Višina nepovratnih sredstev je do 14.000.000,00 EUR (skupaj z DDV). Predvideno trajanje financiranja je do konca leta 2025 oziroma do porabe sredstev. To so sporočili iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo. (konec)