27.02.2024 ob 21:34
Deli članek
Odpravili naj bi nedostopnosti objektov v javni rabi za invalide

Ljubljana (MOREL)- Na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada Republike Slovenije sprejela odgovor na priporočili Zagovornika načela enakosti glede nedostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi in ga pošlje državnemu zboru Republike Slovenije. Zagovornik priporoča vladi Republike Slovenije, da v skladu z zakonom o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) in zakonom o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) v najkrajšem možnem času:

  • pripravi oceno potrebnih proračunskih sredstev in poseben investicijski načrt z namenom prilagoditve objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi in s tem odpravi diskriminacijo. Za to naj zagotovi tudi potrebna namenska proračunska sredstva,
  • pripravi analizo možnosti črpanja evropskih sredstev za namene prilagoditve objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi in jo vključi v investicijski načrt.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da je pri izvajanju Evropske kohezijske politike treba pri vseh ukrepih zagotavljati dostop invalidom že zaradi horizontalnega omogočitvenega pogoja. Države članice morajo pri izvajanju skladov zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic in skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah ter sprejeti ustrezne ukrepe, da bi med pripravo, izvajanjem, spremljanjem, poročanjem in vrednotenjem programov preprečili diskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Med celotno pripravo in izvajanjem programov se zlasti upošteva dostopnost za invalide.

Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da je ministrstvo za naravne vire in prostor v okviru programa za izvajanje evropske kohezijske politike (EKP) za obdobje 2021-2027 pristojno tudi za opravljanje nalog posredniškega telesa za specifični cilj RSO5.1 Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih, ki se izvaja preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb in kjer so upravičenci za porabo sredstev mestne občine. V okviru specifičnega cilja so načrtovani ukrepi za zagotavljanje učinkovitejše rabe prostora v urbanih območjih oziroma ukrepi za prenovo in oživljanje praznih ter nezadostno izkoriščenih stavb v javnem interesu, prenovo kulturne dediščine in drugih objektov, prenovo in oblikovanje novih odprtih javnih prostorov. Ministrstvo za naravne vire in prostor je za namen izvajanja ukrepov v okviru tega specifičnega cilja izdalo Vsebinska izhodišča, kjer je med posebnimi pogoji za dodelitev sredstev naveden pogoj, da »projekti upoštevajo načela nediskriminatornosti, enakih možnosti, vključno z dostopnostjo za invalide, enakosti spolov«.

Vlada Republike Slovenije dodatno pojasnjuje, da ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj na tem področju določene naloge že izvaja. To so sporočili iz ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. (konec)