26.04.2024 ob 23:21
Deli članek
Plastičarji bodo morai plačevati stroške čiščenja

Ljubljana  (MOREL)- Vlada je sprejela sklep o določitvi deležev posameznih vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo danih na trg v Republiki Sloveniji v letu 2023, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za proizvajalce, ki dajejo na trg v Sloveniji plastične proizvode, kot so vsebniki pijač do treh litrov, lahke plastične nosilne vrečke, zavitki in ovoji, lončki za pijače, posodice za živila, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki, uredba določa sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (sistem PRO) s skupinskim izpolnjevanjem obveznosti.

Proizvajalci, ki dajejo na trg v Sloveniji prej omenjene proizvode, bodo morali v okviru sistema PRO javnim sistemom za čiščenje javnih površin plačevati stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Ker je z uredbo predpisano skupinsko izpolnjevanje obveznosti PRO, sorazmerni delež stroška čiščenja okolja zaradi smetenja plača nosilec skupnega načrta v imenu in za račun proizvajalca, ki ga je v skladu s sedmim odstavkom 14. člena uredbe pooblastil za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO. Iz uradnih evidenc ministrstva je razvidno, da imamo šest nosilcev skupnih načrtov.

Za pregledno in sorazmerno porazdelitev stroškov čiščenja smetenja med nosilci skupnih načrtov je predpisana metodologija izračuna teh stroškov, ki temelji na deležu odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v smeteh, ki so že izračunani in objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije št. 100/23 ter deležu plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v Sloveniji, ki jih vlada objavlja v tem sklepu.

Proizvajalci so morali 1. januarja 2023 začeti voditi evidence o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, danih na trg v RS, in sporočiti podatke za leto 2023 nosilcem skupnega načrta do 31. januarja 2024. Nosilci skupnega načrta morajo najpozneje do 31. marca 2024 poslati letno poročilo o izvajanju skupnih obveznosti PRO za preteklo koledarsko leto, med drugim tudi podatke o količinah posameznih vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki so jih proizvajalci vključeni v njihove skupne načrte dali na trg v Sloveniji. S strani Agencije za okolje so prejeli letna poročila vseh šestih nosilcev skupnih načrtov.

Za sorazmerno porazdelitev stroškov med posameznimi nosilci skupnih načrtov določi vlada RS povprečne deleže plastičnih proizvodov za enkratno uporabo danih na trg v Sloveniji s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto. To so sporočili iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo. (konec)