02.04.2024 ob 19:56
Deli članek
Žlahtnjenja poljščin z novimi eko-sortami

Ljubljana (MOREL)- Vlada je sprejela sklep, da se v veljavnem načrtu razvojnih programov 2024-2027 spremeni izhodiščna vrednost projekta 2330-20-0017 »Investicije v javni službi v poljedelstvu 2020-2024«. Na podlagi zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 vlada odloča o spremembi vrednosti projektov nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti.

Letos se bodo okrepile naloge žlahtnjenja poljščin z novimi eko-sortami poljščin, introdukcije poljščin in ugotavljanju njihove vrednosti za predelavo z vključitvijo večjega števila lokalnih sort poljščin za pridelavo, okrepila se bodo preskušanja novih tehnologij pridelave poljščin na sortah iz Priporočene sortne liste poljščin, vključno s tehnologijami namakanja, tudi v ekološki pridelavi. Z investicijskimi vlaganji v sodobnejšo opremo in stroje, v skladu z letnim programom dela, bo izvajalec javne službe strokovnih nalog na poskusnih poligonih lahko bolj kakovostno in v večjem obsegu izvajal sodobne sortne in tehnološke poskuse oziroma postopke, ki so pomembni za nadaljnji razvoj poljedelstva. Dodatna finančna sredstva za izvajanje javnih služb se navezujejo na okrepitev dejavnosti, ki so prav tako v povezavi s Strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023-2027, Strategijo EU od vil do vilic ter Strategijo EU o biotski raznovrstnosti. Predlagana nova veljavna vrednost projekta je približno 468.000,00 evrov. To so sporočili iz  ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. (konec)