30.03.2023 ob 12:46
Deli članek
Ženska in  moški bodo morali biti za enako delo enako plačani

Bruselj (MOREL)- Že na začetku današnjega plenarnega zasedanja evropskega parlamenta je bilo zaznati, da bodo predlagana nova pravila o zavezujočih ukrepih za preglednost plač, še posebej med spoloma, sprejeta z veliko večino glasov. Poslanke in poslanci so na današnjem plenarnem zasedanju nova pravila sprejeli s 427 glasovi za, 79 proti in 76 vzdržanimi glasovi. Pravila določajo, da bodo morale plačilne strukture za primerjavo plač temeljiti na spolno nevtralnih merilih, vključevati pa bodo morale tudi spolno nevtralne sisteme vrednotenja in razvrstitve delovnih mest. Objave prostih delovnih mest in nazivi delovnih mest bodo morali biti spolno nevtralni, postopki zaposlovanja pa nediskriminatorni. Razlika v plačilu med moškimi in ženskami je v Evropski uniji približno 13 odstotna, pri čemer se vrednosti med državami članicami precej razlikujejo. V zadnjih desetih letih se je razlika zmanjšala le minimalno.

Poročevalki o tej temi sta na novinarski konferenci povedali Samira Rafaela (Renew Europe, Nizozemska) iz odbora za pravice žensk in enakost spolov je dejala: „Prizadevala sem si zlasti za uvedbo kar najbolj vključujočih in učinkovitih ukrepov za preglednost plač delavcev. Končno imamo zavezujoče ukrepe za spoprijemanje s plačno vrzeljo med spoloma, obenem pa so vsi državljani Evropske unije opolnomočeni, upoštevani in zaščiteni pred diskriminacijo pri plačilu. Nebinarne osebe imajo enako pravico do informacij kot moški in ženske. Ponosna sem, da smo s to direktivo v evropski zakonodaji prvič opredelili presečno diskriminacijo in jo vključili kot oteževalno okoliščino pri določanju kazni.“

Enako mnenje je delila tudi Kira Marie Peter-Hansen (Zeleni/ESZ, Danska) iz odbora za zaposlovanje in socialne zadeve je dejala: „Nova zakonodaja je jasen znak, da v Evropski uniji ne dopuščamo nikakršne diskriminacije pri plačilu na podlagi spola. Delo žensk je že od nekdaj premalo cenjeno in premalo plačano. Direktiva je velik korak na poti do zagotavljanja enakega plačila za delo enake vrednosti.Zelo sem ponosna, da je Parlament razširil področje uporabe pravil, okrepil vlogo socialnih partnerjev ter zaščitil individualne in kolektivne pravice.

Če bo iz poročanja o plačilu razvidna vsaj 5-odstotna razlika v povprečnih plačah moških in žensk, bodo morali delodajalci v sodelovanju s predstavniki svojih zaposlenih izvesti skupno oceno plačil. Države članice bodo morale za delodajalce, ki ne bodo upoštevali pravil, določiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni. Delavec, ki bo zaradi kršitve utrpel škodo, bo imel pravico do odškodnine. Nova pravila prvič vključujejo tudi presečno diskriminacijo in pravice nebinarnih oseb.

V skladu s pravili bodo imeli delavci in njihovi predstavniki pravico do jasnih in celovitih informacij o svoji plači in povprečnih plačah, razčlenjenih po spolu. Prepovedano bo tako prikrivanje višine plačil kot pogodbeni pogoji, ki delavcem prepovedujejo razkrivanje informacij o njihovem plačilu ali iskanje informacij o plačilu za iste ali druge kategorije delavcev.

Na področju plač se bo dokazno breme z delavca preneslo na delodajalca. Če bo delavec menil, da je prišlo do kršitve načela enakega plačila in zadevo predložil sodišču, bo moral delodajalec v skladu z nacionalno zakonodajo dokazati, da ni prišlo do diskriminacije.

Predlagani zakonski predlog mora zdaj uradno potrditi Svet, zakon pa bo po sprejemu objavljen v Uradnem listu Evropske unije. Nova pravila bodo začela veljati dvajset dni po objavi. (konec)