11.09.2018 ob 17:16
Deli članek

Ljubljana, 11. september 2018 (MOREL)- Vlada na odhodu  je na današnji dopisni seji med drugim  sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2017, se seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2017 in sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027.
V Poročilu so objavljeni rezultati slovenskega kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2017. V letu 2017 se je nadaljevalo izvajanje shem: osnovno plačilo, zelena komponenta, dodatek za mlade kmete in vzporedno shema za male kmete, ob tem pa so imela kmetijska gospodarstva možnost uveljavljati tudi proizvodno vezana plačila za strna žita, zelenjadnice, rejo govedi in proizvodnjo mleka v gorskih območjih. Z letom 2017 je bilo  uvedeno plačilo za območja z naravnimi omejitvami, ki se dodeljuje za kmetijske površine na gorskem območju z nagibom od najmanj 35 % do 50 % in z nagibom najmanj 50 %. Nadaljevalo se je tudi izvajanje ukrepov, ki so opredeljeni v PRP 2014–2020. V celotnem programskem obdobju se bo izvajalo 14 ukrepov, za katere je na voljo 1.107 milijonov EUR. Do konca leta je bilo za dvanajst ukrepov in tehnično pomoč odobrenih 42 % razpoložljivih sredstev programa. V okviru pomoči ob neugodnih vremenskih razmerah in drugih nepredvidljivih dogodkih sta bili med drugim izplačani državna pomoč za odpravo posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2016 ter finančna pomoč čebelarjem, sredstva namenjena odpravi posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017 in odpravi posledic škode v kmetijstvu zaradi suše pa bodo bremenila proračun v letu 2018.

Namen Analize plač v javnem sektorju je prikazati obseg finančnih sredstev, namenjenih izplačilu bruto plač v letu 2017 v primerjavi z letom 2016, in hkrati predstaviti razlike pri izplačilih med posameznimi plačnimi skupinami ter dejavnostmi javnega sektorja po posameznih elementih plače. Podatki kažejo, da se je masa plač v javnem sektorju v letu 2017 glede na leto 2016 povečala za 5,1%. Povprečna plača se je v istem obdobju povečala za 3,35%, medtem ko se je število zaposlenih povečalo za 2,4%.

Vlada je sprejela  tudi stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027. Program za digitalno Evropo je povsem nov program in namenjen izključno financiranju digitalne preobrazbe evropske družbe in gospodarstva, zato Republika Slovenija pozdravlja Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021 – 2027. Pri tem še posebej pozdravlja višino skupnega zneska finančnih sredstev v obsegu 9,194 mrd EUR, ki je namenjen financiranju digitalne preobrazbe. Republika Slovenija pozdravlja usmeritev programa v področja, na katerih države članice same ne morejo zagotoviti potrebne ravni za digitalno transformacijo in njeno uspešnost oziroma je pri tem potrebno sodelovanje več držav članic oziroma »evropskih« regij. Pozdravlja tudi usmeritev programa v področja, na katerih ima poraba največji učinek, zlasti pri izboljšanju učinkovitosti in kakovosti pri zdravstvenih ali vladnih storitvah, varstvu potrošnikov, storitvah javnega sektorja in pri podpori MSP pri prilagajanju na digitalne spremembe. To je sporočil vladni urad za komuniciranje. (konec)